Z Biletem

Regulamin promocji podróżuj taniej zbiletem

Regulamin określa warunki zakupu, płatności i korzystania z biletów okresowych dostępnych na stronie internetowej www.zbiletem.pl

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w promocji “Podróżuj taniej zbiletem” (dalej Promocja), organizowanej w systemie zbiletem.
  2. Organizatorem promocji jest spółka Infospread Polska (dalej Organizator) z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. P.O.W. 25, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079 będąca operatorem Systemu zbiletem.
  3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Systemie zbiletem, platformie zbiletem.pl czy aplikacjach zbiletem, Kupującym lub Podróżnym, PayU, należy przez to rozumieć definicje zawarte w regulaminie “Systemu zbiletem” dostępnym na www.zbiletem.pl.
  4. Korzystanie z biletów zakupionych w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Systemu zbiletem.
 2. Szczegóły Promocji
  1. Promocja dotyczy niektórych zakupów realizowanych na platformie www.zbiletem.pl realizowanych za pośrednictwem operatora płatności PayU.
  2. Promocja nie dotyczy biletów:
   1. bilet miesięczny za 9 zł MZK w Nysie.
   2. na okres krótszy niż 28 dni.
  3. Promocją objęte są bilety:
   1. W Gnieźnie bilety miesięczne, 60-dniowe, studenckie 150-dniowe i kwartalne;
   2. W Inowrocławiu bilety 30-dniowe;
   3. W Nysie bilety miesięczne, z wyłączeniem biletów szkolnych za 9 zł;
   4. W Rybniku bilety 28-dniowe;
   5. W Rzeszowie bilety miesięczne i semestralne;
   6. W Skierniewicach bilety 30-dniowe;
   7. W Tomaszowie Mazowieckim bilety 30-dniowe i 90-dniowe;
   8. We Włocławku bilety miesięczne;
   9. W Zduńskiej Woli bilety miesięczne;
   10. W Legnicy bilety 30-dniowe na linie miejskie.
   11. W Słupsku bilety miesięczne i 3 miesięczne
   Zarówno normalne i ulgowe, sieciowe i/lub na jedną lub dwie linie, obowiązujące we wszystkie dni oraz tylko w dni robocze, w zależności od taryfy właściwego przewoźnika lub organizatora transportu.
  4. Promocja obejmuje wyłącznie bilety organizatorów lub/i przewoźników publicznego transportu zbiorowego z którym Organizator zawarł umowę dystrybucji biletów okresowych w Systemie zbiletem.
  5. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.
  6. Czas trwania promocji.
   1. Promocja na zakup biletu z linka promocyjnego rozpoczyna się 28 listopada 2016 od godziny 00:00 i kończy się 28 lutego 2017 o godzinie 23:59.
   2. Kupony na zakup kolejnych biletów Użytkownik może wykorzystać do 31 maja 2017. Po tym okresie kuponów nie będzie można wykorzystać a środki zgromadzone w ramach Promocji nie mogą być przeniesione czy wykorzystane w inny sposób.
   3. Jeżeli Użytkownik pomimo ciągłości zakupów biletów z wykorzystaniem kuponów w czasie trwania promocji, nie wykorzysta całej zgromadzonej kwoty do 31 maja 2017, powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@zbiletem.pl. W takim przypadku Organizator może wydłużyć okres ważności kuponów. Organizator ustali nową datę ważności Kuponu.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji, zarówno jego skrócenia jak i wydłużenia.
  7. Promocja polega na tym że:
   1. Każdy Użytkownik który zakupił bilet w Systemie zbiletem, może zaprosić swoich znajomych, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Organizatora w ramach Promocji, do zakupu biletu na platformie zbiletem.pl. Zaproszenie odbywa się poprzez udostępnienie unikalnego referencyjnego linku URL (dalej link promocyjny), wygenerowanego w Systemie zbiletem, swoim znajomym (dalej Zaproszony użytkownik), którzy wcześniej nie korzystali jako Podróżni z biletów zakupionych w Systemie zbiletem. Podróżny to jedyna osoba uprawniona do korzystania z Biletu, określona w trakcie zakupu Biletu, której dane (imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer PESEL) zostały wpisane jako dane pasażera.
   2. Każdy Zaproszony i niezalogowany użytkownik, kupując bilet za pomocą linka promocyjnego otrzyma od Organizatora 5 zł zniżki na bilet. Zniżka będzie przyznana poprzez potrącenie 5 zł (pięć złotych) od nominalnej ceny biletu.
   3. Użytkownikowi, który zaprosił znajomych do zakupu biletu udostępniając im link promocyjny, będzie przyznany kupon o wartości 5 zł (pięć złotych), za każdy zakupiony dla indywidualnego Podróżnego bilet, którego zakup został zapoczątkowany z wykorzystaniem linku promocyjnego. Parametrem określającym indywidualnego Podróżnego jest numer PESEL, który Kupujący określa podczas Zakupu. Użytkownik może w ten sposób zgromadzić kupony, których wartość sumuje się maksymalnie do 200 złotych, co odpowiada możliwości zakupu biletów z linku promocyjnego przez 40 znajomych.
  8. Aby otrzymać i wykorzystać kupony za zakupy biletów znajomych, Użytkownik musi utworzyć konto w Systemie zbiletem i zalogować się do konta. Konto przypisane jest do adresu e-mail. Użytkownik może zarejestrować konto zarówno przed, jak i po udostępnieniu linka i zrealizowaniu za jego pomocą zakupu przez znajomych.
  9. Informacja o zgromadzonych kuponach będzie udostępniona Użytkownikowi na jego koncie w Systemie zbiletem.
  10. Kuponów zgromadzonych na koncie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny i nie podlegają one wymianie.
  11. Środki zgromadzone w ramach kuponów mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup kolejnych biletów objętych promocją w Systemie zbiletem, dla osoby której zostały przyznane, w taki sposób, że ich wartość będzie kumulowana, a cena biletu kupowanego z wykorzystaniem kuponów będzie pomniejszona o ich wartość.
  12. Jeżeli wartość zgromadzonych kuponów będzie przewyższać wartość kupowanego biletu, pozostałe środki ze zgromadzonych kuponów, zostaną zachowane na koncie Użytkownika, i Użytkowniki będzie mógł je wykorzystać na zakup kolejnych biletów do końca trwania Promocji lub innego czasu określonego przez Organizatora. Cena biletu z uwzględnieniem zniżki nie może być niższa niż 1 zł ze względu na proces przetwarzania i rozliczania transakcji przez PayU.
  13. Każdy zaproszony użytkownik może zakupić tylko jeden bilet dla jednego podróżnego, którego dane, w tym numer PESEL, zostały określone podczas zakupu.
  14. Podróżny, korzystający z biletu zakupionego w ramach Promocji jest zobowiązany posiadać i okazać w trakcie kontroli biletu, dokument tożsamości z numerem PESEL lub legitymację szkolną z numerem PESEL w przypadku uczniów.
 3. Reklamacje
  1. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub reklamacje dotyczące Promocji Użytkownicy, Kupujący i Podróżni mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres promocja@zbiletem.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Promocji oraz w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. Imię i nazwisko zgłaszającego;
   2. Adres do korespondencji, w tym adres e-mail;
   3. Opis przedmiotu reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora z troską o interes zgłaszającego, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Podanie danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest dobrowolne jednak niezbędne do zakupu Biletu w Systemie zbiletem i udziału w Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest Organizator, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Podróżnego i Kupującego zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności Systemu zbiletem, który dostępny jest na stronie www.zbiletem.pl
  4. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez PayU, zgodnie z warunkami płatności PayU, które dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin Systemu zbiletem oraz przepisy prawa polskiego.
  6. Regulamin oraz regulamin Systemu zbiletem dostępne są na stronie internetowej www.zbiletem.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz regulaminu Systemu zbiletem.