Z Biletem

Regulamin Systemu zbiletem (poprzednia wersja)

Wersja 4.3 z dnia 14.12.2023

Regulamin określa warunki zakupu, płatności i korzystania z biletów okresowych dostępnych na stronie internetowej www.zbiletem.pl oraz w aplikacji mobilnej zbiletem

 1. Definicje
  1. „System zbiletem” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.zbiletem.pl umożliwiającą zakup biletów na publiczny transport zbiorowy oraz aplikację mobilną zbiletem, przeznaczoną do zakupu i przechowywania biletów.
  2. „Aplikacja mobilna” lub „Aplikacja mobilna zbiletem” lub „Aplikacja zbiletem”- aplikacja będąca częścią Systemu zbiletem, działająca na smartfonach z systemem operacyjnym Android, w wersji 5.0. lub wyższej, iOS w wersji 15 lub wyższej, przeznaczona do kupowania i przechowywania Biletów w Systemie zbiletem.
  3. „Bilet” – imienny bilet okresowy na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego lub jednorazowy bądź krótkookresowy bilet na okaziciela, zakupiony za pośrednictwem Systemu zbiletem, zgodnie z taryfą i cennikiem opłat właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego (Emitenta) określonego na Bilecie i przechowywany w Aplikacji mobilnej.
  4. „Usługodawca” – Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, telefon 42 307 30 20, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079, która zawarła umowę w zakresie sprzedaży Biletów z właściwym organizatorem lub operatorem transportu publicznego, wskazanym na Bilecie.
  5. „Kupujący” – osoba, która kupiła bilet w Systemie zbiletem dla siebie lub innej osoby.
  6. „Podróżny” – jedyna osoba uprawniona do korzystania z Biletu imiennego okresowego, określona w trakcie zakupu Biletu, której dane (imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer PESEL) zostały wpisane jako dane pasażera lub osoba korzystająca z Biletu jednorazowego lub krótkookresowego na okaziciela.
  7. „Umowa zakupu” – umowa nabycia Biletu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie dokonania zapłaty za Bilet.
  8. „Umowa przewozu” – umowa zawarta pomiędzy Podróżnym a właściwym organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, wskazanym na Bilecie najpóźniej z chwilą wejścia do pojazdu w celu odbycia przejazdu.
  9. „Organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego” – właściwy ze względu na obszar działania podmiot organizujący lub realizujący przewozy środkami transportu zbiorowego na danym terenie, którego nazwa jest określona na Bilecie i z którym Usługodawca zawarł umowę w zakresie odsprzedaży lub pośrednictwa przy sprzedaży Biletów.
  10. „Operator płatności” – krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych, nadzór nad którą sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego z którą współpracuje Usługodawca., Operator płatności współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy, w ramach której Operator płatności obsługuje dokonywane przez Kupującego płatności online, weryfikuje dane karty płatniczej Kupującego czy potwierdza Usługodawcy zapłatę za Bilet lub wpłatę środków do Portfela.
  11. „Portfel” lub „Portfel zbiletem” – usługa świadczona przez Usługodawcę, stanowiąca jedną z dostępnych w Aplikacji mobilnej zbiletem metodę płatności za Bilet, polegająca na utworzeniu i obsłudze w Aplikacji mobilnej zbiletem specjalnego konta, umożliwiająca Użytkownikowi wpłacenie środków pieniężnych na to konto w Aplikacji zbiletem, wyłącznie w celu dokonywania zakupu Biletów za pośrednictwem Aplikacji zbiletem w przyszłości. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Portfel określa Regulamin.
  12. „Urządzenie kontrolera” – smartfon lub inne urządzenie elektroniczne w które wyposażony jest kontroler biletów, umożliwiające elektroniczną kontrolę Biletu.
  13. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
  14. „Polityka prywatności” – odrębny dokument określający zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupujących i Podróżnych.
 2. Postanowienia Ogólne.
  1. Regulamin określa zasady zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu zbiletem oraz zasady korzystania z Biletu.
  2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu. Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Biletu, a więc najpóźniej z chwilą aktywowania lub zakupu Biletu w Aplikacji mobilnej lub, w miastach w których istnieje możliwość korzystania z biletu drukowanego, przed wydrukowaniem go.
  3. Kupujący i Podróżny zobowiązani są do korzystania z Systemu zbiletem w sposób zgodny z Regulaminem, a także zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, oraz pozostałymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu zbiletem:
   1. komputer lub inne urządzenie z przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu,
   2. smartfon z dostępem do Internetu i aktywnym numerem telefonu, działający na systemie operacyjnym Android ( wersja 5.0 lub wyższa), iOS (wersja 15 lub wyższa) dla iPhone,
   3. adres email i skrzynka poczty elektronicznej,
   4. konto bankowe z dostępem do usług on-line lub karta płatnicza, akceptowana przez Operatora płatności lub środki dostępne w Portfelu.
  5. Kupujący i Podróżny korzystając z Systemu zbiletem akceptują warunki Regulaminu, co potwierdzają poprzez złożenie stosownego oświadczenia na stronie internetowej www.zbiletem.pl lub w Aplikacji mobilnej.
  6. W celu realizacji zamówień Kupującego (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia) Usługodawca będzie się kontaktował z Kupującym drogą mailową na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub za pośrednictwem Aplikacji. Do kontaktu z Usługodawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email: kontakt oraz numer telefonu 42 307 30 20.
 3. Założenie konta w Systemie zbiletem
  1. Do złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu Biletu za pośrednictwem strony internetowej www.zbiletem.pl nie jest konieczne założenie konta. Kupujący może jednak takie konto założyć.
  2. Do złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu Biletu i następnie jego przechowywania w Aplikacji mobilnej konieczne jest pobranie i zainstalowanie Aplikacji na smartfonie Kupującego oraz założenie konta. Do założenia konta w Systemie zbiletem wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zgodnie z instrukcją dostępną w Systemie zbiletem.
  3. Do zakończenia rejestracji konieczne jest złożenie w Systemie zbiletem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz akceptacji ich warunków.
  4. W przypadku zakładania konta na stronie internetowej www.zbiletem.pl kliknięcie przycisku „Załóż konto” lub „Zarejestruj” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy a Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres, e-mail potwierdzający założenie konta. Systemie zbiletem.
  5. W przypadku zakładania konta w Aplikacji mobilnej podanie przez Kupującego nr telefonu spowoduje założenie przez niego konta przypisanego do tego nr telefonu....
  6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o założenie konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie konta powinno zostać w/w terminie złożone emailem na adres: kontakt .
  7. Po założeniu konta w Systemie zbiletem i zalogowaniu się Kupujący może dokonywać zmian i aktualizacji w zakresie swoich danych osobowych lub ich usunięcia, oraz składać zamówienia na Bilety. W przypadku Aplikacji mobilnej na koncie Kupującego w historii zakupów mogą być przechowywane wszystkie zakupione przez niego Bilety.
  8. Kupujących, którzy zakładają konto w Systemie zbiletem obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zamówienie i zakup biletu
  1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Systemu zbiletem oraz dokonanie płatności jedną z dostępnych metod płatności:
   1. na stronie internetowej administrowanej przez Operatora płatności, na zasadach określonych w Regulaminie,
   2. w Aplikacji mobilnej zbiletem, za pośrednictwem Operatora płatności lub Portfela, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Złożenie zamówienia polega w szczególności na:
   1. wyborze Biletu,
   2. w przypadku zakupu imiennego biletu okresowego podaniu danych osobowych Podróżnego
   3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu
   4. złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Płacę teraz” lub „Kupuję i płacę”.
  3. Informacje o Bilecie oraz dane osobowe Podróżnego są trwale zapisane w bazie danych Usługodawcy.
  4. Kupujący dokonując zakupu w Systemie zbiletem, działa w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu i bierze za to pełną odpowiedzialność. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub w przypadku przekroczenia jego uprawnień.
  5. Kupujący zobowiązany jest kupić Bilet przed rozpoczęciem podróży i najpóźniej bezpośrednio po wejściu do pojazdu aktywować Bilet który takiej aktywacji wymaga.
  6. Brak dostępu do sieci internet lub jakiegokolwiek systemu płatności z którego Kupujący chce skorzystać nie zwalnia Kupującego i/lub Podróżnego z obowiązku posiadania Biletu na przejazd i w przypadku stwierdzenia braku Biletu przez uprawniony personel kontroli może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej na Podróżnego i nie będzie podstawą do uznania reklamacji.
 5. Płatność.
  1. Ceny wskazane na stronach internetowych Systemu zbiletem oraz na Bilecie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  2. Płatność za Bilet następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia Biletu przez Kupującego, kiedy zostaje on przeniesiony na stronę internetową lub moduł płatności mobilnych Operatora płatności, a dodatkowo w Aplikacji mobilnej, w przypadku wybrania usługi Portfel, po wybraniu tej metody płatności i kliknięciu przycisku ”Zapłać”, „Płacę” lub „Kupuję i płacę” pod warunkiem posiadania wystarczającej kwoty środków pieniężnych w Portfelu.
  3. Płatność za Bilet realizowana jest poprzez stronę internetową Operatora płatności lub w Aplikacji mobilnej poprzez usługę Portfel lub moduł płatności mobilnych Operatora płatności i za pomocą udostępnionych metod płatności.
  4. Operator płatności odpowiada za realizację i bezpieczeństwo płatności zgodnie z odrębnym regulaminem Operatora płatności który dostępny jest na stronie internetowej Operatora płatności.
  5. Korzystanie przez Kupującego z niektórych metod płatności za zakup Biletu udostępnionych przez Usługodawcę w Systemie zbiletem nie wiąże się dla Kupującego z koniecznością ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów czy opłat. Usługodawca ma jednak prawo wprowadzić opłatę za korzystanie z niektórych metod płatności. W przypadku, gdy taka opłata zostanie wprowadzona, Usługodawca poinformuje o tym Kupującego zamieszczając informację w Systemie zBiletem, na stronie internetowej lub w Aplikacji, tak aby była ona widoczna dla Kupującego przy wyborze konkretnej metody płatności za Bilet, przed zakupem Biletu.
  6. To czy dana metoda płatności za Bilet lub doładowanie Portfela jest dostępna dla Kupujących czy nie, pozostaje w gestii Usługodawcy. Usługodawca zachowuje prawo do wyłączenia dowolnej metody płatności w każdej chwili oraz do udostępnienia danej metody płatności wyłącznie dla niektórych transakcji, na przykład wyłącznie w celu doładowania Portfela w Aplikacji.
 6. Usługa Portfel.
  1. Dokonując płatności za Bilet w Aplikacji mobilnej Kupujący ma do wyboru metodę płatności jaką jest usługa Portfel. Usługa ta nie jest dostępna na stronie internetowej www.zbiletem.pl.
  2. Aby dokonać płatności za Bilet za pośrednictwem Portfela konieczne jest dokonanie przez Kupującego wcześniejszej wpłaty środków pieniężnych na specjalnie utworzone w tym celu wirtualne konto Kupującego w Aplikacji mobilnej.
  3. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności Portfel i braku lub niewystarczającej kwoty środków pieniężnych w Portfelu Kupującego do zakupu Biletu, Kupujący zostanie o tym powiadomiony i w celu dokonania zakupu Biletu metodą Portfel, powinien dokonać wpłaty środków do Portfela w wysokości kwoty niezbędnej do zakupu Biletu, jednak nie niższej niż określona w pkt 4 poniżej.
  4. Minimalna kwota środków pieniężnych, jaką Kupujący może wpłacić do Portfela określona jest w Aplikacji mobilnej, zaś maksymalna kwota środków pieniężnych, jaką Kupujący może wpłacić i przechowywać w Portfelu to 900.00 zł (słownie: dziewięćset złotych). Aktualny stan Portfela Kupującego widoczny jest w Aplikacji mobilnej.
  5. Dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez Kupującego do Portfela nie jest związane z dodatkowymi kosztami obsługi dla Kupującego (z wyjątkiem tych ewentualnie pobieranych przez bank, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Kupującego, zgodnie z umową zawartą przez Kupującego z tym bankiem).
  6. Wpłata środków pieniężnych do Portfela może potrwać do kliku minut. W przypadku wystąpienia błędu przy dokonywaniu wpłaty do Portfela Kupujący zostanie o tym poinformowany komunikatem w Aplikacji mobilnej.
  7. Dokonanie wpłaty środków pieniężnych do Portfela skutkuje transferem tych środków do Operatora płatności a następnie na rachunek bankowy Usługodawcy.
  8. Kupującemu przysługuje prawo żądania zwrotu środków pieniężnych, które wpłacił do Portfela w każdym czasie. W tym celu Kupujący powinien zgłosić swoje żądanie Usługodawcy pocztą elektroniczna na adres: kontakt. Zwrot środków nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania przez Usługodawcę.
  9. Zwrot nastąpi za pośrednictwem Operatora płatności na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty środków pieniężnych do Portfela. Jeżeli środki pieniężne przechowywane w Portfelu pochodzą z kliku wpłat do Portfela, to zwrot tych środków nastąpi również w kliku transakcjach na te rachunki bankowe, z których następowała wpłata środków pieniężnych do Portfela.
  10. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma informację z systemu, iż rachunek bankowy, na który próbuje dokonać zwrotu środków pieniężnych z Portfela jest już nieaktywny, Usługodawca zwróci się do Kupującego, np. za pośrednictwem wiadomości email, o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków pieniężnych z Portfela i następnie dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie wskaże aktywnego rachunku bankowego do zwrotu środków, środki pieniężne zgromadzone w Portfelu Kupującego zostaną przekazane na rachunek techniczny Usługodawcy. Usługodawca informuje jednocześnie, że roszczenia Kupującego o zwrot świadczenia nienależnego przedawniają się po upływie 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym odpadła podstawa świadczenia.
  11. W przypadku zamiaru zaprzestania świadczenia usługi Portfel przez Usługodawcę, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia usługi Portfel z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługodawca wyśle do Kupującego drogą wiadomości email lub powiadomieniem push w Aplikacji mobilnej wraz z informacją, kiedy nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi Portfel.
  12. W przypadku, kiedy po upływie okresu wypowiedzenia w Portfelu Kupującego będą znajdowały się środki pieniężne, Usługodawca dokona ich zwrotu zgodnie z procedurą określoną w pkt 9 i 10 powyżej.
 7. Rejestracja i weryfikacja karty
  1. W przypadku korzystania przez Kupującego z metody płatności za zakup Biletu - kartą płatniczą lub kredytową w celu skorzystania z tej karty przy dokonywaniu przyszłych płatności za zakup Biletów Systemie zbiletem, konieczne jest zarejestrowanie tej karty u Operatora płatności i Usługodawca uprawniony jest do zlecenia weryfikacji danych tej karty Operatorowi płatności.
  2. W przypadku przeprowadzenia weryfikacji danych karty, o której mowa w pkt 1 powyżej, tymczasowo na koncie karty Kupującego może być zablokowana kwota 1 zł lub 2 zł. Kwota ta zostanie niezwłocznie odblokowana po dokonaniu weryfikacji danych karty przez Operatora płatności.
  3. Rejestracja karty oraz weryfikacja danych karty nie odbywają się Systemie zbiletem, lecz na formularzu elektronicznym Operatora płatności. Usługodawca nie ma dostępu ani nie przetwarza w inny sposób danych podawanych Operatorowi płatności przez Kupującego w procesie rejestracji karty, w tym do numeru karty czy innych danych osobowych Kupującego. Usługodawca otrzymuje od Operatora płatności wyłącznie identyfikator numeryczny transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty przez Kupującego.
 8. Dostarczenie biletu i korzystanie z biletu.
  1. Bilet jest dostępny dla Podróżnego niezwłocznie po otrzymaniu przez System zbiletem informacji o dokonaniu płatności za Bilet. Biletu nie można udostępniać innej osobie. Zabronione jest przekazywanie biletu lub jego elementów (np. kodu QR) do wykorzystania przez osoby trzecie.
  2. Do korzystania z Biletu wymagane jest pobranie i zainstalowanie Aplikacji mobilnej na smartfonie Podróżnego, a także pozytywna weryfikacja numeru telefonu Podróżnego. Podróżny zobowiązany jest posiadać i w czasie kontroli okazać Bilet w Aplikacji mobilnej.
  3. W celu dokonania weryfikacji numeru, dla Biletów kupionych na stronie internetowej www.zbiletem.pl, Podróżny powinien wpisać w Aplikacji mobilnej numer telefonu zgodny z numerem telefonu podanym podczas zakupu Biletu w Systemie zbiletem. W przypadku zakupu Biletu w Aplikacji mobilnej, podróżny zobowiązany jest w pierwszej kolejności, przed zakupem, wpisać swój numer telefonu.
  4. Bilet kupiony na w sklepie internetowym na stronie www.zbiletem.pl będzie dostarczony do Aplikacji mobilnej bezzwłocznie po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu, jeżeli tylko smartfon na którym zainstalowana jest Aplikacja mobilna posiada dostęp do Internetu i znajduje się w trybie on-line lub bezpośrednio po zakupie biletu, jeżeli Bilet został kupiony w Aplikacji mobilnej.
  5. W przypadku niepowodzenia weryfikacji numeru telefonu, Podróżny zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Aplikacji mobilnej.
  6. Bilet przypisany jest do jednego numeru telefonu i smartfonu, i jest ważny wyłącznie na smartfonie z kartą SIM o tym numerze telefonu. Zabronione jest używanie Biletu na więcej niż jednym smartfonie jednocześnie. Zabronione jest korzystanie z Biletu na smartfonie z innym numerem telefonu. Jeżeli Podróżny w czasie ważności Biletu zmienił smartfon zachowując ten sam numer telefonu, może jeden raz w miesiącu przenieść swój Bilet na inny smartfon samodzielnie, po uprzedniej weryfikacji numeru telefonu. W przypadku większej liczby prób przeniesienia Biletu pomiędzy smartfonami, Usługodawca może zablokować dostęp do Biletu i przywrócić dostęp do niego w następnej dobie.
  7. Jeżeli Podróżny zmienił numer telefonu w czasie ważności Biletu lub pomylił się w podając niepoprawny numer telefonu podczas zakupu biletu na stronie internetowej www.zbiletem.pl, może zgłosić Usługodawcy ten fakt pocztą elektroniczna na adres kontakt, a Usługodawca w takim przypadku może zmienić numer telefonu Podróżnego na ważnym bilecie. Możliwości opisanej w zdaniu poprzedzającym nie ma dla Biletów emitowanych przez ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia, MZKZG, MZK Wejherowo.
  8. W przypadku zakupu Biletu na stronie internetowej www.zbiletem.pl , w ciągu około 5 minut od otrzymania przez System zbiletem informacji o dokonaniu płatności, na podany przez Kupującego adres e-mail, Usługodawca prześle potwierdzenie zakupu Biletu. Potwierdzenie zakupu biletu nie jest Biletem i nie będzie honorowane w przypadku okazania go podczas kontroli biletowej. Wyjątkiem jest miasto Słupsk, gdzie organizator publicznego transportu zbiorowego dopuścił korzystanie z drukowanego potwierdzenia zakupu biletu.
  9. Koszt transmisji danych niezbędnych do pobrania Aplikacji mobilnej ponosi Podróżny. Weryfikacja numeru telefonu Podróżnego, może wiązać się z koniecznością wysłania zwykłej wiadomości tekstowej SMS (opłata zgodnie z taryfą operatora komórkowego), o czym Podróżny zostanie każdorazowo poinformowany komunikatem w Aplikacji mobilnej.
  10. Bilet okresowy, zakupiony w Systemie zbiletem jest biletem imiennym. Z Biletu może korzystać wyłącznie osoba, której dane (w tym imię i nazwisko) są wskazane na Bilecie. Korzystanie z Biletu przez inną osobę jest niezgodne z prawem i podlega karze, zgodnie z przepisami właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, wskazanego na Bilecie. Bilety jednorazowe i krótkookresowe nie są biletami imiennymi jednak z Biletu może korzystać wyłącznie Podróżny, dla którego (której) bilet został zakupiony. W żadnym wypadku nie jest dozwolone udostępnianie Biletu innej osobie.
  11. Na Bilecie wskazana jest data i godzina ważności Biletu. Bilet obowiązuje w terminie określonym na Bilecie i uprawnia do przejazdów zgodnie z zakresem wskazanym na Bilecie.
  12. W niektórych miastach, zgodnie z zasadami właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, zakupiony wcześniej Bilet podróżny musi aktywować, np. poprzez zeskanowanie właściwego kodu QR umieszczonego w pojeździe lub przy wejściu na stację metra.
  13. W razie wyrażenia odrębnej zgody Usługodawca może wysyłać Podróżnemu i/lub Kupującemu wiadomości e-mail, SMS lub powiadomienie w Aplikacji mobilnej (tzw. Push) z informacją o upływającym terminie ważności Biletu oraz możliwości zakupu kolejnego biletu w Systemie zbiletem.
  14. Podróżny zobowiązany jest posiadać ważny i aktywny Bilet przed rozpoczęciem podróży lub najpóźniej z chwilą jej rozpoczęcia, chyba że przepisy właściwego Organizatora lub Operatora transportu stanowią inaczej.
  15. Zabronione jest kupowanie lub aktywowanie Biletu po rozpoczęciu kontroli biletowej w pojeździe i w czasie jej trwania. Bilet kupiony i/lub skasowany po rozpoczęciu kontroli biletowej będzie uznany za nieważny i w takim przypadku na Podróżnego może zostać nałożona opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu, na warunkach określonych w przepisach właściwego Organizatora lub Operatora transportu.
  16. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (dalej „Bilet Metropolitalny”) dostępnych w Systemie zbiletem.pl:
   1. Bilet Metropolitalny jednoprzejazdowy, uprawnia do realizacji przejazdu wskazując numer linii komunikacyjnej podczas realizacji pierwszego przejazdu od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu do końca kursu;
   2. Bilet Metropolitalny 1 godzinny uprawnia do realizacji przejazdów przez 1 godzinę wskazując numer linii komunikacyjnej podczas realizacji pierwszego przejazdu od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu;
   3. Bilet Metropolitalny 24- i 72-godzinny kolejowo-komunalny bilet telefoniczny uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 24 godziny od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu podczas realizacji pierwszego przejazdu lub przed rozpoczęciem podróży pociągiem Przewoźnika Kolejowego: Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Przewozów Regionalnych (PR) - (w przypadku biletu kolejowo-komunalnego) jako pierwszym środkiem transportu;
   4. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez operatorów płatności mobilnych.
  17. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z biletów w Łodzi:
   1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, od 14 grudnia 2023 roku, w przypadku wnoszenia opłat za pomocą systemu płatności mobilnych, w tym Systemu Zbiletem, pasażer/Kupujący/Podróżny jest zobowiązany nabyć i aktywować bilet przed rozpoczęciem podróży, jednak nie później niż po wejściu do pojazdu.
   2. W przypadku rozpoczęcia podróży bez ważnego, aktywnego Biletu, na podstawie oceny osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli biletowej w Łodzi, na Podróżnego może zostać nałożona opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego Biletu.
 9. Kontrola biletu.
  1. Kontroli biletowej mogą dokonywać uprawnieni do tego pracownicy Organizatora, Operatora lub firm zewnętrznych działających na zlecenie Organizatora lub Operatora transportu
  2. W przypadku kontroli Biletu przez uprawnione osoby (zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora transportu), Podróżny zobowiązany jest okazać kontrolerowi Bilet w Aplikacji mobilnej. Jedyną formą potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazd w Systemie zbiletem jest okazanie Biletu w Aplikacji mobilnej.
  3. Potwierdzenie zakupu biletu nie jest Biletem i nie będzie honorowane w przypadku okazania go podczas kontroli biletowej. Wyjątkiem jest miasto Słupsk, gdzie organizator publicznego transportu zbiorowego dopuścił korzystanie z drukowanego potwierdzenia zakupu biletu.
  4. Podróżny korzystający z imiennego biletu okresowego zobowiązany jest na każde wezwanie osoby uprawnionej do kontroli Biletu okazać dokument tożsamości z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem oraz numerem PESEL.
  5. Podróżny korzystający z Biletu ulgowego zobowiązany jest zawsze posiadać przy sobie i w czasie kontroli okazać, dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi.
  6. Kontroler dokonuje kontroli Biletu wzrokowo lub skanując kod QR Biletu korzystając z odpowiedniego Urządzenia.
  7. W wyjątkowych sytuacjach, personel kontroli biletów, jeżeli w ocenie kontrolera biletów będzie to uzasadnione, może zweryfikować posiadanie imiennego biletu okresowego przez Podróżnego na podstawie numeru PESEL. W takiej sytuacji, Podróżny zobowiązany jest okazać personelowi kontroli ważny dokument tożsamości z numerem PESEL. Kontrola biletów poprzez numer PESEL możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach tylko w wybranych miastach. Kontrola poprzez numer PESEL w szczególności nie może być zrealizowana w miastach wymienionych poniżej:
   1. Legnica
   2. Rybnik
   3. Jastrzębie-Zdrój
   4. Gdańsk (ZTM Gdańsk, MZKZG)
   5. Gdynia (ZKM Gdynia, MZKZG)
   6. Sopot (ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia, MZKZG)
   7. Wejherowo (MZK Wejherowo, MZKZG)
   8. Łódź – w Łodzi, możliwość kontroli biletu poprzez numer PESEL dotyczy kontrolerów MPK-Łódź Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Kontrola poprzez numer PESEL nie jest możliwa w pociągach Polregio.
  8. Podróżny korzystający z biletu drukowanego w Słupsku, zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz w przypadku korzystania z biletu ulgowego, dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi i na prośbę kontrolera, każdorazowo okazać te dokumenty.
  9. Bilet kupiony i/lub skasowany po rozpoczęciu kontroli biletowej w pojeździe będzie uznany za nieważny. W przypadku ujawnienia zakupu lub skasowania biletu po rozpoczęciu kontroli biletowej, uprawniony do kontroli biletowej pracownik ma prawo nałożyć na Podróżnego opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu, na warunkach określonych w przepisach właściwego Organizatora lub Operatora transportu.
 10. Prawa, obowiązki i oświadczenia Kupującego i Podróżnego.
  1. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane podane przez Kupującego (również w przypadku zakupu Biletu dla innej osoby) w trakcie dokonywania zakupu w Systemie zbiletem są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
  2. Kupujący oświadcza, że w przypadku gdy Kupujący nie jest Podróżnym, posiada stosowne upoważnienie Podróżnego, do podania w Systemie zbiletem danych osobowych tego ostatniego.
  3. W przypadku kiedy dane osobowe Podróżnego wskazane na Bilecie są błędne lub nieprawdziwe, Podróżny powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez e-mail na adres kontakt lub właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej www.zbiletem.pl.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Systemu zbiletem należy składać pocztą elektroniczną na adres kontakt lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Systemie zbiletem w szczególności na stronie www.zbiletem.pl/kontakt.
  2. Przy składaniu reklamacji, sugeruje się, aby Kupujący przedstawił potwierdzenie zakupu Biletu – transakcji, co jednak nie jest warunkiem koniecznym do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia przez Usługodawcę.
  3. W formularzu reklamacyjnym należy podać dane osobowe oraz kontaktowe osoby składającej reklamację (w tym adres email), dane identyfikujące Bilet (np. nr Biletu czy nr zamówienia) opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia. Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres email.
 12. Odstąpienie od umowy i zwroty Biletów.
  1. Jak wskazywano powyżej Bilet jest dostępny dla Podróżnego w Aplikacji mobilnej niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za Bilet.
  2. Wobec tego, iż usługi świadczone przez Usługodawcę w Systemie zbiletem zostają wykonane w pełni, za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za Bilet wraz z udostępnieniem Biletu w Aplikacji mobilnej, Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy zakupu. Akceptując Regulamin oraz wyrażając zgodę na natychmiastowe świadczenie usługi przez Usługodawcę Kupujący przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od Umowy zakupu.
  3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
  4. W przypadku niektórych Organizatorów lub operatorów publicznego transportu zbiorowego możliwe jest dokonanie zwrotu Biletu na zasadach określonych w ich Regulaminach i przepisach. Procedura zwrotu Biletu u danego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego znajduje się na stronie internetowej www.zbiletem.pl/zwrot.
  5. W przypadku zwrotu biletu przez Kupującego w dopuszczonych przypadkach, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty za Bilet, pomniejszonej o ewentualne opłaty przewidziane w przepisach właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, zaś Kupujący traci możliwość korzystania z Biletu (Bilet traci ważność / jest anulowany).
  6. Kwota podlegająca zwrotowi na warunkach właściwego Oganizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, przekazana będzie za pośrednictwem Operatora płatności na to samo konto bankowe lub na rachunek karty płatniczej z której dokonano płatności za Bilet, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu należnej mu kwoty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w wypadku upływu daty ważności karty płatniczej, którą Kupujący posługiwał się przy zakupie Biletu, Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o konieczności dokonania
  7. Usługodawca dokona zwrotu należnej Kupującemu sumy pieniężnej w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od Umowy zakupu.
 13. Czas trwania umowy o założenie konta
  1. Umowa z Kupującym o założenie konta w Systemie zbiletem zawarta jest na czas nieokreślony.
  2. Kupujący rozwiązuje umowę o założenie konta poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail:  kontakt lub poprzez usunięcie konta z poziomu Aplikacji, jeżeli taka funkcjonalność jest w niej dostępna. Z chwilą dotarcia do Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Kupującym zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie konta z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Kupującego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, wyłącznie w przypadku, gdy Usługodawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia swojej działalności lub uporczywego dopuszczania się naruszeń Regulaminu przez Kupującego. Wypowiedzenie może nastąpić e-mailem na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
  4. Wypowiedzenie umowy o założenie konta nie ma wpływu na ważność Biletów powiązanych z kontem, dla którego umowa zostanie rozwiązana.
 14. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest dobrowolne jednak niezbędne do zakupu Biletu w Systemie zbiletem, czy do otrzymywania informacji o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego Biletu.
  2. Administratorem danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest, w zależności od treści umowy zawartej przez Usługodawcę z organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, albo Usługodawca, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000399079, albo organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego w danym mieście.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych podróżnego i kupującego zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności Systemu zBiletem, który dostępny jest w Systemie zBiletem.
  4. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez Operatora płatności, zgodnie z warunkami płatności danego Operatora płatności, które dostępne są na stronie internetowej Operatora płatności.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie kwestie nieuregulowane szczegółowo niniejszym Regulaminem, rozstrzyga regulamin przewozów lub inne przepisy Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego oraz warunki płatności internetowych Operatora płatności. W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności dotyczącego praw konsumentów.
  2. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
  3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, w tym w razie konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności czy rozwiązań technologicznych czy informatycznych mających wpływ na funkcjonowanie Systemu zbiletem. Informacja o zmianie Regulaminu wraz nowym brzemieniem Regulaminu i datą wejścia w życie będzie udostępniona na stronie internetowej www.zbiletem.pl w Systemie zbiletem najpóźniej na 14 dni przed datą wejścia zmian w życie. Kupującym posiadającym konto na stronie internetowej www.zbiletem.pl informacja o zmianie Regulaminu będzie przesyłana na podany przez nich adres email. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kupujący nie zgłosił Usługodawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o założenie konta w Systemie zbiletem z dniem złożenia sprzeciwu przez Kupującego. Zmienione postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zakupu zawartych do dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej  www.zbiletem.pl .