Z Biletem

Regulamin promocji zbiletem w Łodzi

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w promocji “zbiletem w Łodzi” (dalej Promocja), organizowanej w systemie zbiletem.
  2. Organizatorem promocji jest spółka Infospread Polska (dalej Organizator) z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. P.O.W. 25, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079 będąca operatorem Systemu zbiletem.
  3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Systemie zbiletem, platformie zbiletem.pl czy aplikacjach zbiletem, Kupującym lub Podróżnym, PayU, należy przez to rozumieć definicje zawarte w regulaminie “Systemu zbiletem” dostępnym na www.zbiletem.pl.
  4. Korzystanie z biletów zakupionych w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Systemu zbiletem.
 2. Szczegóły Promocji
  1. Promocja dotyczy zakupów realizowanych na platformie zbiletem, w aplikacjach mobilnych Android i iOS dla iPhone w wersjach zgodnych z wymogami aplikacji, realizowanych wyłącznie za pośrednictwem operatora płatności PayU.
  2. Promocja dotyczy biletów na lokalny transport zbiorowy w Łodzi i obejmuje wyłącznie bilety:
   1. 20-minutowy bilet Normalny w cenie nominalnej 2,80 zł
   2. 20-minutowy bilet Ulgowy w cenie nominalnej 1,40 zł
   zwane dalej „biletami promocyjnymi”.
  3. Bilety promocyjne, w czasie trwania Promocji, Kupujący może nabyć w cenie 1 zł, a Organizator pokrywa pozostałą kwotę ceny nominalnej biletu.
  4. Organizator udostępni pulę około pięciu tysięcy biletów w promocyjnej cenie, zachowując prawo do zmiany liczby biletów przeznaczonych do promocyjnej sprzedaży w każdym czasie trwania promocji.
  5. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.
  6. Czas trwania promocji.
   1. Promocja rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2018 roku i trwa do wyczerpania puli biletów promocyjnych, jednak nie dłużej niż do 30 marca 2018 roku.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji, zarówno jego  skrócenia jak i wydłużenia.
   3. Z chwilą wyczerpania puli biletów promocyjnych przestaną one być dostępne w aplikacjach mobilnych.
   4. O fakcie wyczerpania puli biletów promocyjnych i/lub zakończeniu lub zmianie terminu Promocji, Organizator poinformuje na stronie internetowej www.zbiletem.pl
 3. Reklamacje
  1. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub reklamacje dotyczące Promocji Użytkownicy, Kupujący i Podróżni mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres promocja@zbiletem.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Promocji oraz w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. Imię i nazwisko zgłaszającego;
   2. Adres do korespondencji, w tym adres e-mail;
   3. Opis przedmiotu reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora z troską o interes zgłaszającego, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Podanie danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest dobrowolne jednak niezbędne do zakupu Biletu w Systemie zbiletem i udziału w Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest Organizator, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Podróżnego i Kupującego zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności Systemu zbiletem, który dostępny jest na stronie www.zbiletem.pl
  4. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez PayU, zgodnie z warunkami płatności PayU, które dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin Systemu zbiletem oraz przepisy prawa polskiego.
  6. Regulamin oraz regulamin Systemu zbiletem dostępne są na stronie internetowej www.zbiletem.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz regulaminu Systemu zbiletem.